คำอธิบายรายวิชา

         การโต้วาทีและการยอวาทีเป็นการพูดที่ต้องใช้เหตุผลและปฏิภาณไหวพริบ ผู้พูดต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่จะโต้วาทีและยอวาทีมาเป็นอย่างดี จึงจะพูดได้น่าเชื่อถือ และฝึกการพูดให้คล่องแคล่วฉะฉาน ช่างสังเกต มีทักษะในการฟังที่ดี

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

. มาตรฐานการเรียนรู้

           ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

. ตัวชี้วัด      

          ท ๓.๑ ม.๓/๔  พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์