คำอธิบายรายวิชา

     วิเคราะห์พระพุทธเจ้าและศาสดาของศาสนาอื่นๆ ในกานะเป็นผู้กึกตนได้อย่างสูงสุดในการแสวงหาความรู้ การก่อตั้งตลอดจนวิธีการสอนและการเผยแผ่ศาสนา ความสำคักของพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา กึกบุคคลไม่ให้ประมาท แก้ปักหาการดำรงชีวิต มุ่งประโยชน์ให้สังคมและโลก เพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนา โดยนำหลักธรรมอริยสัจมาปรับแก้ในการดำเนินชีวิต การบริหารจิต เจริกปักกาตามหลักสติปักกานด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี

     โดยกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกึกปกิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปักหา กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ปักหาอย่างมีกระบวนการ

     เพื่อให้แนวคิดนำหลักธรรมมาปกิบัติให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้เหตุและผลนำไปแก้ปักหาในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล โดยคำนึงถึงระบบเศรษกกิจเสรี และแนวปรัชกาเศรษกกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

ส 1.1 : ม.4-6/20, ม.4-6/21 ,ม.4-6/22

ส 1.2 : ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/5