ประวัติศาสตร์(ม.1)

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต  ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบศักราชตามแบบต่างๆ  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเหตุการณ์สำคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย

                โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

มาตรฐานตัวชี้วัด

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ

- วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ

ต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลัง

ของผู้ทำ หรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ

ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

- ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่

ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน

สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )

. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

- ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร

ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี

( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) เช่น ข้อความ

บางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา /

จดหมายเหตุชาวต่างชาติ

- ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่

แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและ

ธนบุรี 

-การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น

รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจาก

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

- ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ

การตีความทางประวัติศาสตร์

 

. เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย

- ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค

ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการ

โดยสังเขป

- พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้)

. ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

 

-  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรม

โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดก

โลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

- อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อ

ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ

- การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ

อาณาจักรอยุธยา

- พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน

การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และ

การกู้เอกราช

- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา

เช่น การควบคุมกำลังคน และ

ศิลปวัฒนธรรม

- การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกู้

เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร

ธนบุรี

. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา

. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าว ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา