คำอธิบายรายวิชา ค32101

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

                                         มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่

เกิดขึ้นจากการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

1. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก

การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจำนวน

จริงในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง

ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

เลขยกกำลัง

- รากที่ n ของจำนวนจริง เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่

มากกว่า 1

- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

1. ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย

สถานการณ์ที่กำหนด

ฟังก์ชัน

- ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน

(ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง

ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล)

2. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับอนุกรมไปใช้

ลำดับและอนุกรม

- ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต

- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต