คำอธิบายรายวิชา

     การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาการสุขภาพของบุคคลในชุมชนด้วย ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัวและชุมชน เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หน่วยงานต่างๆ ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและควรคำนึงถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน     รู้จักการใช้ยาซึ่งมีทั้งให้ประโยชน์และให้โทษซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ดังนั้น อาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งมีทั้งอาการเล็กน้อยที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรำคาญหรืออาการรุนแรงจนเสียชีวิตได้ การเรียนรู้เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยง และมีส่วนป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา จึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์ทุกคน  ทั้งยังต้องช่วยกันป้องกันสารเสพติดในชุมชนของเราอีกด้วย และการช่วยเหลือในการปฐมพยาบาล  ต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพกับผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดตัน ผู้ป่วยที่หยุดหายใจ หรือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด การนวดหัวใจภายนอกและการมีทักษะที่ถูกต้อง ในการช่วยผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น จะช่วยให้ผู้ปฐมพยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ทันท่วงที

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

               มาตรฐาน พ ๔.๑ ห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

               มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยาสารเสพติดและความรุนแรง

              ตัวชี้วัด

              ๑. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน

              ๒.มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยาการใช้สารเสพติดและความรุนแรงเพื่อสุขภาพของตนเองครอบครัวและสังคม
              ๔. วางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

              ๕. มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
              ๖. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน

              ๗. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี