คำอธิบายรายวิชา

           รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจการศึกษา อธิบาย หลักการทำงานของโปรแกรมสำนักงานการพิมพ์งานเอกสารและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมนำเสนอ  บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บอกประโยชน์ของโปรแกรมสำนักงานในการทำงาน ศึกษาอภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และการประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ ประเภท วิธีการประมวลผล และขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน
บูรณาการหลักการทำงานของโปรแกรมสำนักงาน ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล และการแก้ปัญหา ฝึกการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นที่ยอมรับของสังคม  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข  
           เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เห็นความสำคัญ และประโยชน์การนำโปรแกรมสำนักงานมาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          มาตรฐาน  ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

รหัสตัวชี้วัด
         1. ง 3.1 ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
         2. ง 3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
รวม  2  ตัวชี้วัด