คำอธิบายรายวิชา

การประเมินผลงานทัศนศิลป์เป็นการฝึกให้แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ผลงานคนอื่นและของตนเองได้ โดยใช้หลักการสำคัญคือ การมีความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมายของภาพและข้อมูลอื่นๆ ด้วยการบรรยายสรุปรวบยอดความคิดและรูปแบบของผลงาน มีสิ่งใดต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างการศึกษาประวัติศาสตร์ของศิลปะ หมายถึงประวัติศาสตร์ของกิจกรรมหรือผลผลิตใดๆ ที่สร้างโดยมนุษย์ในรูปแบบสำหรับการมองเพื่อความสุนทรีย์หรือเพื่อประโยชน์ทางการสื่อสาร การแสดงออกถึงแนวคิด อารมณ์ หรือโลกทัศน์ ในช่วงเวลาที่ผ่านไป ทัศนศิลป์ได้ถูกจัดประเภทในแบบต่างๆ ที่หลากหลาย จากการแบ่งในยุคกลางที่แบ่งระหว่างศิลปศาสตร์ (liberal arts) กับศาสตร์เชิงกลไก (mechanical arts) มาสู่การแบ่งแบบสมัยใหม่ระหว่างวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ศ 1.2       เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

                              งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปักกาท้องถิ่น ภูมิปักกาไทย

                                 และสากล

วัตุประสงค์

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมได้
2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและสากลได้