คำอธิบายรายวิชา พ 22101

              ศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริกเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ความสำคักของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมปักหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
             โดยกระบวนการเรียนรู้แบบการบรรยายการอภิปราย การใช้สื่อวิดิทัศน์ การคิดวิเคราะห์ การลงมือปกิบัติการแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม และภาระงานที่ผู้สอนออกแบบไว้
              เพื่อให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทัศนคติ และการปกิบัติ ที่จะส่งผลต่อการมีสุขภาพกายจิต สังคม และ ปักกา เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรค ภัย และอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพ

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.2/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปักกาในวัยรุ่น
พ 1.1 ม.2/2 ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริกเติบโต และพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปักกาในวัย
พ 2.1 ม.2/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ
พ 2.1 ม.2/4 อธิบายความสำคักของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม
พ 2.1 ม.2/3 อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์