มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระ : ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

 

1.   วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์

2.   เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์

3.   นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

1.    อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและ การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.    ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

1.    อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป

2.    วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ

3.     วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและ

 ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในปัจจุบัน

 

 

 ที่มา  หลักสูตรแกนกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย  ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงรักษาความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด

                          ส 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

                          ส 4.2 ม.1/1, ม.1/2

                          ส 4.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

                          รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด