สุขศึกษา ม. 2 ภาคเรียนที่ 1

  • อาจารย์ผู้สอน
  • ภาสกร ชาณจิราวดี |
  • วิภา พาหุสุวัณโณ |
  • วิชาการ หอวังนนท์ |

              ศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริกเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ความสำคักของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมปักหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
             โดยกระบวนการเรียนรู้แบบการบรรยายการอภิปราย การใช้สื่อวิดิทัศน์ การคิดวิเคราะห์ การลงมือปกิบัติการแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม และภาระงานที่ผู้สอนออกแบบไว้
              เพื่อให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทัศนคติ และการปกิบัติ ที่จะส่งผลต่อการมีสุขภาพกายจิต สังคม และ ปักกา เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรค ภัย และอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพ

Course Information

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

ภาสกร ชาณจิราวดี

ภาสกร ชาณจิราวดี

วิภา พาหุสุวัณโณ

วิภา พาหุสุวัณโณ

วิชาการ หอวังนนท์

วิชาการ หอวังนนท์