โฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพมีความสำคักและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและใช้บริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ ของประชาชน การรับข้อมูลข่าวสารโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพในสังคมผู้บริโภค(Consumer Society) ภายใต้การแข่งขันทางการตลาด มีการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกินความจำเป็น และเกิดความฟุ่มเฟือย เราจึงควรรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถวิเคราะห์และรู้จักพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพต่อไป
     บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความเป็นอยู่ร่วมกันของประชาชนมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาสุขภาพชุมชน จากภาวการณ์เข้าสู่ยุคผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วยปักหาเรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ปักหาสุขภาพจิต ปักหาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ โรคอุบัติใหม่ และภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดความถี่และความรุนแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการพัฒนาสุขภาพในชุมชน
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวเป็นสิ่งที่ทกคนปรารถนา จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
     วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน ภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจ เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดชีวิตและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

" />

สุขศึกษา ( พ 32102 ) ม.5 เทอม 2

  • อาจารย์ผู้สอน
  • ทิฐิ สุจิมหันต์ |

     โฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพมีความสำคักและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและใช้บริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ ของประชาชน การรับข้อมูลข่าวสารโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพในสังคมผู้บริโภค(Consumer Society) ภายใต้การแข่งขันทางการตลาด มีการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกินความจำเป็น และเกิดความฟุ่มเฟือย เราจึงควรรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถวิเคราะห์และรู้จักพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพต่อไป
     บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความเป็นอยู่ร่วมกันของประชาชนมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาสุขภาพชุมชน จากภาวการณ์เข้าสู่ยุคผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วยปักหาเรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ปักหาสุขภาพจิต ปักหาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ โรคอุบัติใหม่ และภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดความถี่และความรุนแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการพัฒนาสุขภาพในชุมชน
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวเป็นสิ่งที่ทกคนปรารถนา จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
     วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน ภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจ เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดชีวิตและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

Course Information

มาตรกานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

ทิฐิ สุจิมหันต์

ทิฐิ สุจิมหันต์