ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแต่ต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุมครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรม ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง                                                                                                              โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่มการสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข                      เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตนเป็นคนดีตามวิถีสังคมประชาธิปไตย รู้ขอบเขตในการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามที่กฎหมายบัญญัติ สามารถวิเคราะห์แนวทางการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างถูกต้อง เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและภูมิภาค  ที่ตนเองอาศัยอยู่

" />

หน้าที่พลเมือง ม.1

  • อาจารย์ผู้สอน
  • กฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล |

          ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแต่ต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุมครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรม ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง                                                                                                              โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่มการสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข                      เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตนเป็นคนดีตามวิถีสังคมประชาธิปไตย รู้ขอบเขตในการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามที่กฎหมายบัญญัติ สามารถวิเคราะห์แนวทางการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างถูกต้อง เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและภูมิภาค  ที่ตนเองอาศัยอยู่

Course Information

รหัสตัวชี้วัด

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

กฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล

กฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล