การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาการสุขภาพของบุคคลในชุมชนด้วย ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัวและชุมชน เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หน่วยงานต่างๆ ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและควรคำนึงถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน     รู้จักการใช้ยาซึ่งมีทั้งให้ประโยชน์และให้โทษซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ดังนั้น อาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งมีทั้งอาการเล็กน้อยที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรำคาญหรืออาการรุนแรงจนเสียชีวิตได้ การเรียนรู้เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยง และมีส่วนป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา จึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์ทุกคน  ทั้งยังต้องช่วยกันป้องกันสารเสพติดในชุมชนของเราอีกด้วย และการช่วยเหลือในการปฐมพยาบาล  ต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพกับผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดตัน ผู้ป่วยที่หยุดหายใจ หรือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด การนวดหัวใจภายนอกและการมีทักษะที่ถูกต้อง ในการช่วยผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น จะช่วยให้ผู้ปฐมพยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ทันท่วงที

 

" />

สุขศึกษา ม.4 เทอม 2

  • อาจารย์ผู้สอน
  • มนัส วิสุทธิ์สมุทร |

     การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาการสุขภาพของบุคคลในชุมชนด้วย ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัวและชุมชน เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หน่วยงานต่างๆ ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและควรคำนึงถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน     รู้จักการใช้ยาซึ่งมีทั้งให้ประโยชน์และให้โทษซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ดังนั้น อาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งมีทั้งอาการเล็กน้อยที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรำคาญหรืออาการรุนแรงจนเสียชีวิตได้ การเรียนรู้เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยง และมีส่วนป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา จึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์ทุกคน  ทั้งยังต้องช่วยกันป้องกันสารเสพติดในชุมชนของเราอีกด้วย และการช่วยเหลือในการปฐมพยาบาล  ต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพกับผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดตัน ผู้ป่วยที่หยุดหายใจ หรือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด การนวดหัวใจภายนอกและการมีทักษะที่ถูกต้อง ในการช่วยผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น จะช่วยให้ผู้ปฐมพยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ทันท่วงที

 

Course Information

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

มนัส วิสุทธิ์สมุทร

มนัส วิสุทธิ์สมุทร