การโต้วาที และยอวาที

  • อาจารย์ผู้สอน
  • วาสนา โชติวุฒิพัฒนา |
  • test01 test01 |
  • test02 test02 |

         การโต้วาทีและการยอวาทีเป็นการพูดที่ต้องใช้เหตุผลและปฏิภาณไหวพริบ ผู้พูดต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่จะโต้วาทีและยอวาทีมาเป็นอย่างดี จึงจะพูดได้น่าเชื่อถือ และฝึกการพูดให้คล่องแคล่วฉะฉาน ช่างสังเกต มีทักษะในการฟังที่ดี

Course Information

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

วาสนา โชติวุฒิพัฒนา

วาสนา โชติวุฒิพัฒนา

test01 test01

test01 test01

test02 test02

test02 test02