ศึกษา  วิเคราะห์  และอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อที่ผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีการดูแลรักษา  ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ  ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเอง  กับเกณฑ์มาตรฐาน  และวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม  ทักษะการปฏิสนธิ  เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  และการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย  และปัญหาโภชนาการ  ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

                                 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์  และอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง  เพื่อให้การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำประสบการณ์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต

" />

สุขศึกษา ม.1 เทอม 1

  • อาจารย์ผู้สอน
  • ภาสกร ชาญจิราวดี |

                                 ศึกษา  วิเคราะห์  และอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อที่ผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีการดูแลรักษา  ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ  ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเอง  กับเกณฑ์มาตรฐาน  และวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม  ทักษะการปฏิสนธิ  เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  และการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย  และปัญหาโภชนาการ  ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

                                 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์  และอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง  เพื่อให้การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำประสบการณ์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต

Course Information

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

ภาสกร ชาญจิราวดี

ภาสกร ชาญจิราวดี