ประวัติศาสตร์ 1

  • อาจารย์ผู้สอน
  • สิริเพ็ญ เสารัมณี |

                ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย  ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงรักษาความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด

                          ส 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

                          ส 4.2 ม.1/1, ม.1/2

                          ส 4.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

                          รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด  

Course Information

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

สิริเพ็ญ เสารัมณี

สิริเพ็ญ เสารัมณี