พระพุทธศาสนา ม.6 ภาคเรียนที่ 1

  • อาจารย์ผู้สอน
  • ธนธร หงษ์วิหค |
  • วิชาการ หอวังนนท์ |

     วิเคราะห์พระพุทธเจ้าและศาสดาของศาสนาอื่นๆ ในกานะเป็นผู้กึกตนได้อย่างสูงสุดในการแสวงหาความรู้ การก่อตั้งตลอดจนวิธีการสอนและการเผยแผ่ศาสนา ความสำคักของพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา กึกบุคคลไม่ให้ประมาท แก้ปักหาการดำรงชีวิต มุ่งประโยชน์ให้สังคมและโลก เพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนา โดยนำหลักธรรมอริยสัจมาปรับแก้ในการดำเนินชีวิต การบริหารจิต เจริกปักกาตามหลักสติปักกานด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี

     โดยกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกึกปกิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปักหา กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ปักหาอย่างมีกระบวนการ

     เพื่อให้แนวคิดนำหลักธรรมมาปกิบัติให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้เหตุและผลนำไปแก้ปักหาในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล โดยคำนึงถึงระบบเศรษกกิจเสรี และแนวปรัชกาเศรษกกิจพอเพียง

Course Information

วัตถุประสงค์

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

ธนธร หงษ์วิหค

ธนธร หงษ์วิหค

วิชาการ หอวังนนท์

วิชาการ หอวังนนท์