ทัศนศิลป์ 2

  • อาจารย์ผู้สอน
  • สุพาสนา ศิริเลิศ |
  • วิชาการ หอวังนนท์ |

การประเมินผลงานทัศนศิลป์เป็นการฝึกให้แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ผลงานคนอื่นและของตนเองได้ โดยใช้หลักการสำคัญคือ การมีความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมายของภาพและข้อมูลอื่นๆ ด้วยการบรรยายสรุปรวบยอดความคิดและรูปแบบของผลงาน มีสิ่งใดต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างการศึกษาประวัติศาสตร์ของศิลปะ หมายถึงประวัติศาสตร์ของกิจกรรมหรือผลผลิตใดๆ ที่สร้างโดยมนุษย์ในรูปแบบสำหรับการมองเพื่อความสุนทรีย์หรือเพื่อประโยชน์ทางการสื่อสาร การแสดงออกถึงแนวคิด อารมณ์ หรือโลกทัศน์ ในช่วงเวลาที่ผ่านไป ทัศนศิลป์ได้ถูกจัดประเภทในแบบต่างๆ ที่หลากหลาย จากการแบ่งในยุคกลางที่แบ่งระหว่างศิลปศาสตร์ (liberal arts) กับศาสตร์เชิงกลไก (mechanical arts) มาสู่การแบ่งแบบสมัยใหม่ระหว่างวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์

Course Information

มาตรฐานการเรียนรู้

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

สุพาสนา ศิริเลิศ

สุพาสนา ศิริเลิศ

วิชาการ หอวังนนท์

วิชาการ หอวังนนท์