เทคโนโลยี 1

  • อาจารย์ผู้สอน
  • เชิดศักดิ์ ทองสิงห์ |
  • test01 test01 |

           รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจการศึกษา อธิบาย หลักการทำงานของโปรแกรมสำนักงานการพิมพ์งานเอกสารและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมนำเสนอ  บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บอกประโยชน์ของโปรแกรมสำนักงานในการทำงาน ศึกษาอภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และการประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ ประเภท วิธีการประมวลผล และขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน
บูรณาการหลักการทำงานของโปรแกรมสำนักงาน ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล และการแก้ปัญหา ฝึกการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นที่ยอมรับของสังคม  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข  
           เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เห็นความสำคัญ และประโยชน์การนำโปรแกรมสำนักงานมาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 

Course Information

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

เชิดศักดิ์ ทองสิงห์

เชิดศักดิ์ ทองสิงห์

test01 test01

test01 test01