สุขศึกษา ม.5 เทอม 1

  • อาจารย์ผู้สอน
  • ทิฐิ สุจิมหันต์ |

     ระบบไหลเวียนโลหิต เปรียบเสมือนระบบขนส่งอาหาร  แก็สออกซิเจน  น้ำและสิ่งมีประโยชน์อื่นๆให้กับเซลล์ทั่วร่างกายทำหน้าที่ร่วมกับระบบหายใจ  และขับถ่ายปัสสาวะในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันไปตามกระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต จึงควรสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     ระบบหายใจ เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ จึงควรสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     ระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย หากระบบย่อยอาหารมีการทำงานที่ผิดปกติ อาจส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยลง ดังนั้นเราจึงควรเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ระบบขับถ่ายช่วยทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เพื่อให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่าย

     ทัศนคติเรื่องเพศ เป็นความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ การให้คุณค่าในเรื่องเพศของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเรื่องเพศ ได้แก่ครอบครัว เพื่อน สื่อ สังคม และวัฒนธรรม การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเพศและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนติเรื่องเพศ จะทำให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติ ค่านิยมในเรื่องเพศที่ถูกต้อง อันจะเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกในเรื่องเพศของบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Course Information

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

ทิฐิ สุจิมหันต์

ทิฐิ สุจิมหันต์