สุขศึกษา ( พ 32101 ) ม.5 เทอม 1

  • อาจารย์ผู้สอน
  • ทิฐิ สุจิมหันต์ |
  • วิชาการ หอวังนนท์ |

     ระบบไหลเวียนโลหิต เปรียบเสมือนระบบขนส่งอาหาร แก๊สออกซิเจน น้ำและสิ่งมีประโยชน์อื่นๆให้กับเซลล์ทั่วร่างกายทำหน้าที่ร่วมกับระบบหายใจ และขับถ่ายปัสสาวะในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันไปตามกระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต จึงควรสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่มีความสำคักต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ จึงควรสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     ระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย หากระบบย่อยอาหารมีการทำงานที่ผิดปกติ อาจส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยลง ดังนั้นเราจึงควรเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ระบบขับถ่ายช่วยทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เพื่อให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่าย
     ทัศนคติเรื่องเพศ เป็นความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ การให้คุณค่าในเรื่องเพศของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเรื่องเพศ ได้แก่ครอบครัว เพื่อน สื่อ สังคม และวัฒนธรรม การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเพศและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนติเรื่องเพศ จะทำให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติ ค่านิยมในเรื่องเพศที่ถูกต้อง อันจะเป็นแนวทางการประพฤติปกิบัติและการแสดงออกในเรื่องเพศของบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
     การจำหน่ายสินค้าและการให้บริการในท้องตลาดปัจจุบันมีคุณภาพแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของผู้ประกอบการการรับรู้ตระหนักและปฏิบัติตามสิทธิของผู้บริโภครวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคจะทำให้ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

Course Information

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

การสมัครเข้าเรียน

Coaches

ทิฐิ สุจิมหันต์

ทิฐิ สุจิมหันต์

วิชาการ หอวังนนท์

วิชาการ หอวังนนท์